Google+ Shuky Kosher, carnes y alimentos Kosher
Tel. 5294.1476