Google+ Shuky Kosher, carnes y alimentos Kosher
Tel. 5589.5968